23. JANUAR 2020 kl. 09:13
Selskabsmeddelelse nr. 04/2020 - Offentliggørelse af prospekt

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 23. januar 2020
SELSKABSMEDDELELSE NR. 04/2020

 

Brøndby IF – offentliggørelse af prospekt

Ole Palmå, Brøndby IF’s administrerende direktør, udtaler:

- Vi glæder os over, at vi i forbindelse med igangsættelsen af den annoncerede kapitaludvidelse kan meddele, at vi på forhånd har fået tilsagn, der sikrer et provenu på minimum 102,8 mio. kr., heraf 93,2 mio. kr. relateret til konvertering af gæld. Derudover håber vi med kapitaludvidelsen at styrke kapitalberedskabet til understøttelse af den fremtidige drift, samt til at vi kan igangsætte renoveringen af Sydsiden og dermed få genskabt den fulde tilskuerkapacitet til glæde for fans og sponsorer. Vi håber, at flest mulige vil deltage i kapitaludvidelsen, så vi kan give Brøndby IF et stærkt udgangspunkt for de kommende sæsoner.

Hovedpunkter i kapitaludvidelsen

Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 312.225.190 stk. nye aktier til 0,50 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S i forholdet 1:1, således at én eksisterende aktie giver ret til tegning af én ny aktie til 0,50 kr. per aktie.

 • Kapitaludvidelsen gennemføres, efter at Brøndby IF’s bestyrelse i dag den 23. januar 2020 har truffet beslutning om at udnytte den af generalforsamlingen besluttede bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital med op til 312.225.190 stk. nye aktier a nom. 0,50 kr. med fortegningsret til selskabets aktionærer.
 • Hver aktionær med én aktie får tildelt en tegningsret; én tegningsret giver ret til tegning af én ny aktie a nom. 0,50 kr.
 • Prisen per ny aktie er 0,50 kr.
 • Det maksimale beløb, der kan tegnes af alle Brøndby IF’s aktionærer og investorer, vil give Brøndby IF et bruttoprovenu på 156,1 mio. kr.
 • Der er modtaget bindende tegningstilsagn således, at der i alt tegnes minimum 205,6 mio. stk. aktier, svarende til et minimumsprovenu på 102,8 mio. kr.

Årsag til kapitaludvidelsen

Årsagen til kapitaludvidelsen er, at Brøndby IF ønsker at nedbringe sin rentebærende gæld og sikre det fornødne kapitalberedskab til at kunne gennemføre Selskabets strategi om at være den topklub, der leverer den bedste fan- og sponsoroplevelse i 3F Superligaen ved at fastholde et højt investerings- og omkostningsniveau i de kommende år i relation til Superligatruppen og Brøndby Masterclass samt i faciliteter og aktiviteter i og omkring Brøndby Stadion.

Anvendelse af nettoprovenu

Selskabet har modtaget bindende tilsagn om tegning af Aktier ved konvertering af gæld for i alt 93,2 mio. kr., hvilket såfremt kapitaludvidelsen gennemføres, vil medføre at gælden reduceres tilsvarende. Yderligere tegning vil ske mod kontant betaling og nettoprovenuet relateret hertil vil Brøndby IF, såfremt kapitaludvidelsen gennemføres, allokere på følgende måde:

 • Indfri lån, inklusive renter, for cirka 5,2 mio. kr.
 • Styrke likviditetsberedskabet, der skal understøtte driften i regnskabsåret 2020
 • Investere i renovering af den nedre del af Sydsiden og den del af nordtribunen, der huser udeholdets fans, med henblik på at kunne genetablere ståpladserne i de to afsnit og reetablere kapaciteten. Ledelsen anser Sydsiden som værende et bærende element for den unikke stemning på Brøndby Stadion, og prioriterer derfor denne investering højt
 • Yderligere styrke Brøndby Masterclass samt det generelle likviditetsberedskab
   

­Prospektet

Prospektet, der beskriver Brøndby IF, den aktuelle situation, udbudsvilkårene og risikofaktorerne forbundet med investering i aktierne, er tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.brondby.com med visse begrænsninger for investorer uden for Danmark.

Du kan se hele meddelelsen som pdf her.

Kontakt

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.

 

Brøndby IF

Ole Palmå
Administrerende direktør

 

Vigtig meddelelse

Prospektet og denne meddelelse er en orientering til Brøndby IF’s aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Brøndby IF. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal træffes uafhængigt af denne meddelelse og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet samt eventuelle ændringer og tillæg hertil.

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Brøndby IF’s aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Brøndby IF finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Brøndby IF’s faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Brøndby IF’s faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Brøndby IF offentliggjorte prospekt eller udbudsmateriale.