15. FEBRUAR 2017 kl. 11:33
Ordensreglement
Ordensreglement for Brøndby Stadion
 
1. Formål
Formålet er at sikre en god og sikker afvikling af arrangementer på Brøndby Stadion, hvor vi samtidig bevarer den gode stemning, så alle, uanset udseende, religion og kulturel baggrund, kan føle sig velkomne og trygge både før, under og efter arrangementet. Reglementet er gældende ved alle arrangementer, der måtte afvikles på Brøndby Stadion både af sportslig og ikke sportslig karakter.
 
2. Gyldighedsområde
Ordensreglementet gælder for alle Brøndby Stadion m/tilhørende områder og alle arrangementer, der bliver afholdt på Brøndby Stadion.
 
3. Regler for ophold
På Brøndby Stadions område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettigede til at opholde sig på området. Billetter eller lignende adgangsbevis skal fremvises på forlangende af Brøndby Stadions kontrollører eller politiet.
 
Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten. Såfremt kontrollører eller personalet af sikkerhedsmæssige årsager anviser andre pladser end anført på billetten, er man forpligtet til at indtage disse.
 
Af sikkerhedsmæssige årsager (herunder at alle, der besøger Brøndby Stadion, også efter afsluttede arrangementer kan få den bedst mulige oplevelse) kan kontrollørerne på Brøndby Stadion, i det tempo de finder sikkerhedsmæssigt forsvarligt, lukke gæster ud fra Brøndby Stadion i hold. Der kan derfor i visse tilfælde påregnes ventetid på op til 30-45 minutter efter et arrangements afslutning.
 
Der må ikke udvises en adfærd, der er til gene, skaber utryghed eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare eller i risiko for at lide overlast. Besøgende er forpligtigede til at overholde det gældende Ordensreglement, COVID-19 adfærdsregler og at følge anvisninger, som måtte blive givet over højtaleranlægget/storskærme på Brøndby Stadion eller af Brøndby Stadions kontrollører, personale og/eller politi/redningstjeneste.
Alle anvisninger givet af Brøndby Stadions kontrollører skal straks efterkommes. Brøndby Stadions kontrollører kan ved overtrædelse af landets lovgivning eller ved overtrædelse af Ordensreglementet bortvise og/eller tildele besøgende et forbud mod at tage ophold på Brøndby Stadion i en nærmere angivet tidsperiode.
 
Det er ikke tilladt at bevæge sig fra sektion til sektion uden tilladelse fra Brøndby Stadions kontrollører
Ophold på Brøndby Stadion er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer og kan efter en konkret vurdering blive nægtet adgang til Brøndby Stadion.
 
4. Adgangskontrol
Alle besøgende har pligt til at fremvise billet eller andet adgangsbevis ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol. Legitimation kan blive krævet forevist på forlangende. 
Brøndby Stadions kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko, eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages som enten visitation, ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller som en kombination.
Følgende og lignende genstande må ikke medbringes på Brøndby Stadion:
 
- Euforiserende stoffer af enhver art.
- Våben af enhver art.
- Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts.
- Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans.
- Barnevogne, cykler og lignende.
- Flasker, bægre, krus eller dåser, som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre.
- Tasker med en størrelse over en normal rygsæk/skoletaske og lign. uden forudgående aftale.
- Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
- Konfetti- eller andre tryk-rør uden forudgående tilladelse.
- Mekanisk drevne støjinstrumenter, eksempelvis kompressorhorn.
- Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art.
- Dyr.
- Laserpenne.
- Maskeringsgenstande som huer og lignende. Alle genstande, der menes at kunne benyttes som maskering, vil blive vurderet, og der vil straks blive taget stilling til, om det må medbringes eller ej. 
- Dokumenter, tegninger, flag eller symboler af ideologisk eller reklamemæssig karakter og/eller genstande, der tjener til kommercielle formål, og som kan ses af andre, eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige besøgende, uden forudgående skriftlig tilladelse af Brøndby IF.
- Genstande eller effekter såsom tøj, bannere eller lignende, hvorpå der er påtrykt, skrevet eller på anden måde synligt gives udtryk for racistiske, politiske, kriminelle eller anden form for utryghedsskabende budskaber.
 
Det er ydermere forbudt for gæster at foretage sig følgende eller lignende på Brøndby Stadion: 
- At klatre op på eller over bygninger og indretninger, herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfelter, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer og master af enhver art, samt at betræde områder, hvor der ikke er adgang for besøgende, eksempelvis banens område.
- At maskere sig. 
- At kaste med genstande.
- At tænde ild og affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande.
- At sælge varer eller billetter, uddele tryksager eller gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse dertil.
- At skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger og reklameskilte.
- At medføre eller åbenlyst bære tegn eller symboler af racistisk eller voldelig karakter, eller som relaterer sig til kriminelle miljøer.
- At urinere eller på anden vis besørge sig selv på andre områder end toiletterne. Hvis dette sker, vil man blive bortvist og idømt en karantæne mod at tage ophold på stadion i en given periode.
- At optage levende billeder eller lyd fra et hvilket som helst sted på Brøndby Stadion eller videregive informationer fra kampen uanset fremgangsmåde.
 
Personer, der ikke er i besiddelse af billet eller gyldigt adgangsbevis, eller som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko, vil blive bortvist. 
 
Personer med karantæne eller lignende forbud mod at tage ophold til arrangementer eller kampe på Brøndby Stadion vil ved forsøg på eller ved at have taget ophold på Brøndby Stadion blive bortvist.
Bortviste personer har ikke krav på at få deres billet refunderet. Upersonlige sæsonkort vil kunne afhentes i Brøndby Shoppen senest en uge efter kamp.
 
Under afvikling af Brøndby IF's hjemmekampe vil der på Sydsiden-tribunen være forbud mod at bære gæstemandskabets farver eller komme med verbale udbrud eller bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende tilskuere. Kontrollørerne er berettigede til at bortvise gæster, der ikke overholder dette forbud. De involverede personer vil dog, så vidt muligt efter en konkret vurdering, blive henvist til andre områder af Brøndby Stadion.
 
Det er ydermere ikke tilladt at bære andre klubbers farver eller merchandise (flag, trøjer, halstørklæder mv.) i andre tilskuerafsnit end udeholdets tildelte afsnit. Kontrollørerne er berettigede til at bortvise gæster, der ikke overholder dette forbud. De involverede personer vil dog, så vidt muligt og efter en konkret vurdering blive anmodet om at bortskaffe eller tildække det forbudsramte merchandise og ligende, og ellers efter en konkret sikkerhedsvurdering om muligt blive henvist til det tildelte udebaneafsnit.
 
5. Rygning
I alle indendørs lokaliteter på Brøndby Stadion er der forbud mod rygning. Rygeforbuddet gælder samtlige områder, hvortil gæster har adgang, herunder toiletter, trapper og gangarealer. Dertil gælder rygeforbuddet på følgende udendørs områder:
 
Øst tribunen øvre og nedre tribuneafsnit med undtagelse af det sydlige sving v/tårn 24/25.
Vest tribunen øvre og nedre tribuneafsnit med undtagelse af det sydlige sving ved tårn 31/32.
Nordtribunen øvre og nedre tribuneafsnit med undtagelse af udebaneafsnittet.
Boder og andre salgssteder
 
6. Erstatningsansvar
Al adgang, færdsel og ophold på Brøndby Stadion sker på den besøgendes eget ansvar, ligesom Brøndby IF ikke har ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.
Såfremt der udøves hærværk på Brøndby Stadions ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Brøndby IF et tab, herunder en adfærd, der medfører idømmelse af bøder eller sanktioner, forbeholder Brøndby IF sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.
 
7. Særlige afgifter
Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen på trods af forbuddet herimod, jf. Ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande på trods af forbuddet herimod, jf. Ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 
Gæster, der benytter, medbringer eller besidder maskering/maskeringsgenstande på trods af forbuddet, jf. Ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr. der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben. 
 
Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande på trods af forbuddet herimod, jf. Ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 
Gæster, der kaster med genstande på trods af forbuddet herimod, jf. Ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
Ophold på Brøndby Stadion eller forsøg på at tage ophold på Brøndby Stadion af karantæneramte personer, jf. Ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 
Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner. 
 
8. Overtrædelse af Ordensreglementet
Gæster, der overtræder Ordensreglementet for Brøndby Stadion, vil blive sanktioneret efter nærværende Ordensreglement og kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Brøndby Stadions område eller på ethvert andet stadion i ind-/udland, hvor Brøndby IF's kontrollører forestår adgangskontrollen/sikkerheden.
Såfremt en overtrædelse udløser formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse. 
Der kan udstedes karantæne fra Brøndby Stadion eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Brøndby Stadion og Brøndby IF, uanset hvor arrangementet afvikles, for overtrædelser af Ordensreglementet. Ligeledes kan strafbare handlinger, der sker i umiddelbar nærhed af Brøndby Stadion, såsom ind-/udgange, veje og fortove samt parkeringspladser beliggende i forbindelse med Brøndby Stadions område, medføre karantæne
 
IN ENGLISH
 
Ground regulations
 
§ 1
Purpose
 
The objective of this Ground Regulations is to maintain the good mood at Brøndby Stadium. To endure that all who visits Brøndby Stadium can feel safe and secure throughout there stay as well as to ensure that are place to all regardless skin colour, religion ore cultural background.
 
Brøndby Stadium is primarily used for home matches of Brøndby IF, but the stadium is also used for other purpose like other sports events, music events and other events of a non-sporting nature. This Ground regulations applies all arrangements, in Brøndby Stadium.
 
§ 2
Applicability
 
Ground Regulations applies the whole Brøndby Stadiums area included entrances and exits and parking spaces, which is the available for the audience of all events in Brøndby Stadium.
 
§ 3
Rules for stay
 
Only people in possession of tickets, access cards or in other way can evidence, that they are allowed access to the stadium grounds, are allowed to gain access or stay. Tickets, access card etc. has to be presented to stewards and / or the police upon request. 
 
Spectators will take the seat indicated on their ticket. For safety related reasons, Brøndby Stadiums guests can be asked to move into other seats, than indicated on the ticket, if this necessary in regards to safety and security.
 
For safety and security reasons stewards have permission to conduct a “hold back” of areas within the stadium, if this is for the safety and security of the guests involved. In these cases guests should expect to be delayed in their exit of the stadium and receive necessary information from the stewards in the area.
 
Visitors are not allowed to act inappropriately or demonstrate any kind of behaviour that brings other people/guests in danger or brings them any harm or discomfort. Guests of Brøndby Stadium are always obligated to abide by the rules and regulations as mentioned in these regulations and follow instructions as may be given by Brøndby personnel, ambulance personnel, police and fire brigade.
 
All instructions given to guests from the stewards and police is to be followed immediately. Stewards and police are obliged to eject, arrest or turn away guests who breaks any national or local legislation or regulations. According to the ground regulations, any guest who breaks the regulations will/can be subjected to an ejection, arrest or banning order from entering or staying at Brøndby Stadium grounds. 
 
It is not permitted to go into other sections or areas than the section/area shown on the purchased ticket or card. 
 
Visibly intoxicated persons (alcohol, drugs etc.) is not permitted to access or stay at Brøndby Stadium and will be refused entry or ejected from the Stadium grounds.
 
§ 4
Access Control
 
All visitors are obligated to supply or show their tickets or evidence their right to stay at the particular location at any time. 
  
Stadium stewards has the right to investigate and conduct searches at the stadium grounds, to evidence whether or not a guest presents a security risk because of the influence of alcohol or drugs or if they have brought any illegal items with them to the stadium. The investigation may be made by using technical aids.
 
The following items are not allowed to bring to Brøndby Stadium:
 
- Weapons of any kind
- Narcotics of any kind
- Items that can be used as weapons or missiles
- Spray cans with gas, corrosive and coloring substance
- Bottles, cups, mugs or cans made of materials that can break or shatter.
- Fireworks, flares, or other pyrotechnics
- Strollers etc. 
- Powered noise instruments such as compressor horn
- Food and beverages including alcoholic beverages of any kind
- Animals
- Laser Pens
- Documents designs, symbols, banners or flags of an ideological or
Commercial nature and articles that serve commercial purposes and which
can be viewed by others or is brought for distribution among other guests visiting.
- Racist, homophobic, political or other propaganda material, which is meant to mock,    humiliate or threat any ethnic groups. 
- Suitcases, sport bags etc. Any bag over the size of a normal backpack is not allowed in.
- Fireworks of any kind
- Confetti etc. without a specific authorization from the club
- Helmets, balaclava, masks etc. 
 
 
The list is not exhaustive.
 
It is further prohibited Brøndby Stadiums guests:
- To climb on or over buildings and other structures including facades, fences, walls or perimeter fences around the pitch, lighting, camera platforms, trees, masts of any kind and to tread/stay in prohibited areas not permitted to visitors - such as the playing area/pitch
- Throwing objects that which can be a danger to others
- To cause/start a fire, using fireworks, flares or other pyrotechnics
- To sell items or tickets without prior permission from the club 
- To distribute printed materials and implement collections without prior permission
- To write, paint, adhesives or hang anything on the buildings, installations and advertising signs
- Urinating etc. outside the toilets facilities or any kind of pollution.
- To wear obvious signs and symbols of racist, homophobic or violent nature as well as shouting or singing chants with this content
- To record video images or audio from any place in the Brøndby Stadium or pass on information from the match whatever terms
 
The list is not exhaustive.
 
 
For fire safety reasons, it is also forbidden guests of Brøndby Stadium to bring and / or hang banners that are not, prior to the event, approved by Brøndby Stadiums security Officer.
 
A person who are not in possession of access card/ticket and poses a threat to security, or have been granted a banning order, will or can be ejected from stadium grounds. Ejected guests are not entitled to have their tickets refunded.
 
During Brøndby IF matches the whole of the south stand both lower and upper, are Brøndby IFs own territory. By staying in these areas, it is forbidden to wear any other merchandise than the home team’s merchandise. Wearing opponent’s merchandise/colors and / or give verbal outbursts or remarks that may cause conflicts with other bystanders present. Stewards have the right to eject guests who do not comply with that prohibition or relocate the guests to other areas of the stadium. 
 
Furthermore, it is prohibited to wear the opponents merchandise in other areas than the away section. Special rules apply for the VIP sections, where guests are allowed to wear the opponent’s merchandise.  Stewards have the right to eject such guests from stadium grounds or ask them to remove such merchandise/relocate them to the away section if possible. 
 
§ 5
Smoking
 
In all indoor locations at Brøndby Stadium, it is not allowed smoke cigarettes, cigars, electrical cigarettes etc. The prohibition of smoking covers all areas where guests of Brøndby Stadium have access, including toilets, stairs and hallways.
 
Smoking is prohibited in the following outdoor areas:
 
- East stand, except section 24/25 in the south east corner
- West stand, except section 31/1 in the south west corner
- North stand, except the away section
- Stalls and other outlets
 
§ 6
Liability
 
All access, circulation and stay at Brøndby Stadium is at the visitor's own risk. Brøndby IF A/S has no liability for injuries or property damage caused by accidents or other visitor's acts or omissions.
 
Vandalism and other deliberate acts of criminal behavior that leads to damage of Brøndby property, or otherwise engaging in other actions that causes Brøndby IF A/S a loss, including actions that leads to the imposition of fines and / or penalties to Brøndby IF A/S, Brøndby IF A/S reserves the right to hold the person responsible for the loss.
 
§ 7
Fines
 
Guests forcing or trying to climb the perimeter fence around the football pitch and / or otherwise obtains or attempts to gain access to the football pitch, will be charged a fee of D.kr. 10,000.00, due and payable immediately.
 
Guests, who uses, brings or possesses fireworks, flares, firelights or other pyrotechnics, will be charged a fee of D.kr. 5.000 due and payable immediately.
 
Guests, using, brings or possesses balaclavas, masks or other items to hide their identity will be charged a fee of D.kr. 5.000 due and payable immediately.
 
Guests, throwing items at the playing area or towards other spectators etc. will be charged a fee of D.kr. 5.000 due and payable immediately. 
Guests, who have been previously banned from the stadium, are not allowed to come to the stadium. Guests trying to gain access or has gained access to the stadium despite their current banning order, will be charged a fee of D.kr. 5.000 due and payable immediately. 
 
Payment of these fines does not preclude other penalties also applied.
 
§ 8
Violation of the regulations
 
Customers who violate the ground regulations will be ejected from the stadium and will be viable for a banning order from coming into the Stadium or any other stadium where Brøndby IF is playing nationally or internationally. 
 
All offences will be reported to the police.
 
Brøndby IF A/S