Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har nedsat følgende bestyrelsesudvalg:

Sportsligt udvalg, som består af Jan Bech Andersen (formand), Torben B. Christensen og Sten Lerche. Flertallet af medlemmerne anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

 • At agere sparringspartner og rådgiver for selskabets øverste sportslige ledelse samt fungere som bindeled mellem den sportslige sektor og selskabets bestyrelse.
 • Varetage fodboldpolitiske opgaver i tæt samarbejde med selskabets sportslige ledelse.
 • Løse specifikke opgaver efter ønske fra selskabets sportslige ledelse.

Udvalget forventes at afholde tre-fire årlige møder.

Revisionsudvalg, som består af Jesper Møller (formand), Torben B. Christensen og Christian Barrett. Alle medlemmer anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

 • Overvåge selskabets regnskabsaflæggelse og den lovpligtige revision af årsrapporterne.
 • Kontrollere revisors uafhængighed.
 • Overvåge at de interne kontrol- og risikostyringssystemer fungerer tilfredsstillende.

Udvalget forventes at afholde tre-fire årlige møder.

Vederlagsudvalg, som består af Jesper Møller (formand), Torben B. Christensen og Christian Barrett. Alle medlemmer anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

 • Indstille vederlagspolitikken (herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse.
 • Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelse og direktion samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats.
 • Overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til det øverste ledelsesorgan og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende.

Udvalget forventes at afholde cirka to årlige møder.

Kommercielt og digitalt udvalg, som består af Hermann Haraldsson (formand), Jan Bech Andersen, Birgit Aaby, Sune Blom og Jesper Møller. Flertallet af medlemmerne anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

 • At agere sparringspartner og rådgiver for selskabets øverste kommercielle ledelse samt fungere som bindeled mellem den kommercielle ledelse og selskabets bestyrelse.
 • Igangsætte kommercielle og digitale udviklingsprocesser i tæt samarbejde med selskabets kommercielle ledelse.
 • Løse specifikke opgaver efter ønske fra selskabets kommercielle ledelse.