10. APRIL 2018 kl. 18:38
Selskabsmeddelelse nr. 03/2018: Forløb af ordinær generalforsamling

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10
 
Brøndby, den 10. april 2018
 
SELSKABSMEDDELELSE NR. 03/2018
 
 
Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling
 
Den 10. april 2018, kl. 17.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.
 
Dagsordenen var som følger:
 
1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
4. Forslag fra bestyrelsen.
 
a. Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3b ændres, således at bestyrelsen frem til 10. april 2023 bemyndiges til at beslutte at forhøje Selskabets kapital med 10 % ved en rettet kapitalforhøjelse til markedskurs. Bemyndigelsen skal gælde ved siden af den under § 3a anførte bemyndigelse, og anvendelse af den ene af de to bemyndigelser begrænser ikke anvendelsen af den anden bemyndigelse.
 
Der stilles således forslag om, at § 3b bliver sålydende.
 
”Bestyrelsen er indtil 10. april 2023 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 31.222.518 stk. aktier a nominelt 0,50 kr. (i alt op til nominelt 15.611.259 kr.) uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.
 
Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling. Såfremt forhøjelsen sker ved kontant betaling, er der ved beslutning om bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes § 4.
 
For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”
 
b. Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3c slettes, da den eksisterende bemyndigelse udløber den 30. juni 2018 og der ikke er ønske om at udnytte den resterende bemyndigelse eller stille forslag om vedtagelse af ny bemyndigelse.
 
c. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier
 
Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.
 
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af en statsautoriseret revisor.
7. Bemyndigelse til dirigenten.
8. Eventuelt.
 
Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
 
Der var fremmødt 239 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 176.788.856 stemmer ud af i alt 312.225.190 stemmer.
 
Ad 1 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Bestyrelsesformand Jesper Møller forelagde bestyrelsens beretning.
 
Administrerende direktør Jesper Jørgensen gennemgik årsrapporten 2017.
 
Der fremkom en kommentar til bestyrelsens beretning og årsrapporten, som blev besvaret af ledelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning og årsrapporten godkendt.
 
Ad 2 Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 
Ad 3 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
 
Ad 4 Forslag fremsat af bestyrelsen
 
a. Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3b ændres, således at bestyrelsen frem til 10. april 2023 bemyndiges til at beslutte at forhøje Selskabets kapital med 10 % ved en rettet kapitalforhøjelse til markedskurs. Bemyndigelsen skal gælde ved siden af den under § 3a anførte bemyndigelse, og anvendelse af den ene af de to bemyndigelser begrænser ikke anvendelsen af den anden bemyndigelse.
 
Der stilles således forslag om, at § 3b bliver sålydende.
 
”Bestyrelsen er indtil 10. april 2023 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 31.222.518 stk. aktier a nominelt 0,50 kr. (i alt op til nominelt 15.611.259 kr.) uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.
 
Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling. Såfremt forhøjelsen sker ved kontant betaling, er der ved beslutning om bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes § 4.
 
For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”
 
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
 
b. Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3c slettes, da den eksisterende bemyndigelse udløber den 30. juni 2018 og der ikke er ønske om at udnytte den resterende bemyndigelse eller stille forslag om vedtagelse af ny bemyndigelse.
 
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
 
c. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier
 
Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.
 
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
 
Ad 5 Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:
 
Morten Albæk
Jan Bech Andersen
Sune Blom
Adam Falbert
Thorleif Krarup
Jesper Møller
Jesper Nygård
Michael Vinther
 
De opstillede kandidater havde alle ønsket genvalg.
 
Der fremkom ikke andre kandidater.
 
Herudover havde Brøndbyernes Idrætsforening genudpeget Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen.

Bestyrelsen udgøres herefter af følgende personer indtil næste ordinære generalforsamling:
 
Jan Bech Andersen
Morten Albæk
Sune Blom
Adam Falbert
Thorleif Krarup
Jesper Møller
Jesper Nygård
Michael Vinther
Christian Barrett
Sten Lerche
 
Ad 6 Valg af én statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
 
Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.
 
Ad 7 Bemyndigelse til dirigenten
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 
 
Ad 8 Eventuelt
Der var et par spørgsmål som ledelsen besvarede.
_________
 
Jesper Møller takkede for det store fremmøde. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 18.09.

?Se hele meddelelsen som pdf her.
 
Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.