30. MARTS 2017 kl. 19:04
Selskabsmeddelelse nr. 08/2017 - Forløb af ordinær generalforsamling

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

 

Brøndby, den 30. marts 2017

 

SELSKABSMEDDELELSE NR. 08/2017

 

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

 

Den 30. marts 2017, kl. 17.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

 

Dagsordenen var som følger:

 

 1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
 2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
 4. Forslag fra bestyrelsen.

 

 1. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3b, stk. 1, ændres, således at bestyrelsen frem til 30. marts 2022 bemyndiges til at beslutte at forhøje Selskabets kapital med 10 % ved en rettet kapitalforhøjelse til markedskurs. Bemyndigelsen skal gælde ved siden af den under § 3a anførte bemyndigelse, og anvendelse af den ene af de to bemyndigelser begrænser ikke anvendelsen af den anden bemyndigelse.

 

Der stilles således forslag om at § 3b, stk. 1, bliver sålydende.

 

”Bestyrelsen er indtil 30. marts 2022 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 28.384.108 stk. aktier a nominelt 0,50 kr. (i alt op til nominelt 14.192.054 kr.) uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.”

 

 1. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3c, stk. 2, ændres, således at bestyrelsen ud over direktion og medarbejdere kan modtage warrrants i henhold til den bemyndigelse, som generalforsamlingen gav bestyrelsen den 17. september 2013 til at udstede i alt 12.000.000 warrants.

 

Der stilles forslag om, at § 3c, stk. 2, bliver sålydende:

 

”Warrants kan udstedes til medarbejdere, direktion og bestyrelse i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.”

 1. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 14, stk. 1, ændres, således at bestyrelsen i fremtiden kan bestå af op til otte medlemmer ud over de to medlemmer, som kan udpeges af Brøndbyernes Idrætsforening, og således at bestemmelsen ikke længere indeholder forældet information.

 

Der stilles således forslag om, at § 14, stk. 1, bliver sålydende:

 

”Selskabets bestyrelse består af tre til otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, og som kan genvælges. Derudover har Brøndbyernes Idrætsforening, så længe Selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold, ret til at udpege én til to medlemmer til Selskabets bestyrelse for ét år ad gangen med mulighed for genudpegning. Brøndbyernes Idrætsforening skal senest seks uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse de udpegede personers navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse.”

 

 1. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

 

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

 

 1. Forslag om opdatering af Selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning og vederlagspolitik.

 

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets program om incitamentsaflønning og vederlagspolitik opdateres.

 

 1. Valg af bestyrelse.
 2. Valg af en statsautoriseret revisor.
 3. Bemyndigelse til dirigenten.
 4. Eventuelt.

 

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

Der var fremmødt 202 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 151.096.653 stemmer ud af i alt 283.841.084 stemmer.

 

Ad 1                               Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Bestyrelsesformand Jesper Møller forelagde bestyrelsens beretning.

 

Administrerende direktør Jesper Jørgensen gennemgik årsrapporten 2016.

 

Der fremkom en kommentar til bestyrelsens beretning og årsrapporten, som blev besvaret af ledelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

 

Ad 2                               Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

 

Ad 3                               Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

 

Ad 4                               Forslag fremsat af bestyrelsen

 

 1. Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3b, stk. 1, blev ændret, således at bestyrelsen frem til 30. marts 2022 bemyndiges til at beslutte at forhøje Selskabets kapital med 10 % ved en rettet kapitalforhøjelse til markedskurs. Bemyndigelsen skal gælde ved siden af den under § 3a anførte bemyndigelse, og anvendelse af den ene af de to bemyndigelser begrænser ikke anvendelsen af den anden bemyndigelse.

 

Der blev således stillet forslag om at § 3b, stk. 1, bliver sålydende.

 

”Bestyrelsen er indtil 30. marts 2022 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 28.384.108 stk. aktier a nominelt 0,50 kr. (i alt op til nominelt 14.192.054 kr.) uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.”

 

Der fremkom et spørgsmål til forslaget, som blev besvaret af ledelsen.

 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

 

 1. Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3c, stk. 2, blev ændret, således at bestyrelsen ud over direktion og medarbejdere kan modtage warrrants i henhold til den bemyndigelse, som generalforsamlingen gav bestyrelsen den 17. september 2013 til at udstede i alt 12.000.000 warrants.

 

Der blev stillet forslag om, at § 3c, stk. 2, bliver sålydende:

 

”Warrants kan udstedes til medarbejdere, direktion og bestyrelse i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.”

 

Der fremkom et spørgsmål til forslaget, som blev besvaret af ledelsen

 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

 

 1. Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 14, stk. 1, blev ændret, således at bestyrelsen i fremtiden kan bestå af op til otte medlemmer ud over de to medlemmer, som kan udpeges af Brøndbyernes Idrætsforening, og således at bestemmelsen ikke længere indeholder forældet information.

 

Der blev stillet forslag om, at § 14, stk. 1, bliver sålydende:

 

”Selskabets bestyrelse består af tre til otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, og som kan genvælges. Derudover har Brøndbyernes Idrætsforening, så længe Selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold, ret til at udpege én til to medlemmer til Selskabets bestyrelse for ét år ad gangen med mulighed for genudpegning. Brøndbyernes Idrætsforening skal senest seks uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse de udpegede personers navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse.”

 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

 

 1. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

 

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

 

 1. Forslag om opdatering af Selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning og vederlagspolitik.

 

Bestyrelsen foreslog, at Selskabets program om incitamentsaflønning og vederlagspolitik opdateres.

 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

 

Ad 5                               Valg af bestyrelse

Jim Stjerne Hansen stillede ikke op til genvalg.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:

 • Morten Albæk
 • Sune Blom
 • Thorleif Krarup
 • Jesper Møller

 

Herudover foreslog bestyrelsen valg af følgende kandidater til bestyrelsen:

 • Jan Bech Andersen
 • Adam Falbert
 • Jesper Nygård
 • Michael Vinther

 

De opstillede kandidater havde alle ønsket genvalg.

 

Der fremkom ikke andre kandidater.

 

Herudover havde Brøndbyernes Idrætsforening genudpeget Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen udgøres herefter af følgende personer indtil næste ordinære generalforsamling:

 

 • Jan Bech Andersen
 • Morten Albæk
 • Sune Blom
 • Adam Falbert
 • Thorleif Krarup
 • Jesper Møller
 • Jesper Nygård
 • Michael Vinther
 • Christian Barrett
 • Sten Lerche

 

 

Ad 6                               Valg af én statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.

 

Ad 7                               Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

 

Ad 8                               Eventuelt

Der var et par spørgsmål som ledelsen besvarede.

 

_________

 

Jesper Møller takkede for det store fremmøde. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 18.31.

Se hele selskabsmeddelelsen som pdf her.

 

 

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.