6. DECEMBER 2016 kl. 09:50
Selskabsmeddelelse 32/2016: Warrants

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 6. december 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 32/2016

 

Brøndby IF – Konsekvenser for udstedte warrants som følge af kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse i 2016 og tildeling af warrants til direktør

Selskabets bestyrelse har indhentet en beregning på konsekvenserne for de allerede udstedte warrants som følge af henholdsvis kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen i 2016. 

Af nedenstående tabel fremgår ændringerne i henholdsvis antal og udnyttelseskurs. Ændringerne har ikke indflydelse på værdien af de udstedte warrants. 

Disse ændringer vil blive meddelt ovenstående personer.

Ændringerne er indarbejdet i et Tillæg 5 til vedtægterne, og bestyrelsen vil hos Erhvervsstyrelsen sørge for registrering af vedtægtsændringerne. 

------

Generalforsamlingen traf den 17. september 2013 beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til i alt 12.000.000 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen har besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3b og har således tildelt i alt 658.078 warrants til direktør Troels Bech. Bestyrelsen har herefter udstedt i alt 8.009.497 warrants.

 

Formål
Målsætningen med tildeling af warrants til Troels Bech som en del af selskabets direktion er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af selskabets strategiske mål og sikre fælles interesse mellem aktionærerne, selskabet og dets direktion.

Modtagere, udnyttelsesprisen og udnyttelsesperioder 
Troels Bech tildeles 658.078 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én (1) aktie a nominelt 0,5 kr. til 1,14 kr. 

Troels Bech kan successivt udnytte de tildelte warrants fordelt med en fjerdedel årligt, første gang efter vedtagelsen af 2016-årsrapporten, herefter samme tidspunkt i de efterfølgende tre år og senest fem år efter tildeling, hvorefter uudnyttede warrants bortfalder.

Udnyttelsen er betinget af, at modtageren på udnyttelsestidspunktet er i uopsagt stilling. Retten til warrants bortfalder således ved modtagerens opsigelse, hvad enten denne foretages af modtageren eller selskabet og uanset grund, ligesom retten til warrant bortfalder ved død og anden ophør af ansættelsesforholdet.

Markedsværdi
Værdien (før korrektion for udvanding) af de tildelte warrants med udgangspunkt i udnyttelsesprisen på 1,14 kr. pr. aktie a nominelt 0,5 kr., en aktiekurs på 0,535 kr. og en dividendepolitik på 0 kr. pr. aktie per år ved anvendelse af Black-Scholes-modellen er beregnet til 19.375 kr. på tildelingstidspunktet. 

Beregningen er foretaget på grundlag af en forventet fremtidig volatilitet på 41,5 % og et risikofrit renteniveau på -0,56 % p.a. Renteniveauet er fastlagt ud fra danske statsobligationer med cirka samme løbetid som den forventede løbetid for hver tildeling. Det er derudover forudsat, at warrants udnyttes i den midterste del af udnyttelsesperioden.

Registrering
Disse ændringer er indarbejdet i et Tillæg 6 til vedtægterne, og bestyrelsen vil hos Erhvervsstyrelsen sørge for registrering af vedtægtsændringerne. 

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Bestyrelsen


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Jesper Møller på telefon 43 63 08 10