24. OKTOBER 2016 kl. 09:00
Selskabsmeddelelse 24/2016: Offentliggørelse af prospekt

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 24. oktober 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 24/2016

 

Brøndby IF – offentliggørelse af prospekt

Jesper Jørgensen, Brøndby IF’s administrerende direktør, udtaler:

- Vi glæder os over, at vi i forbindelse med igangsættelse af den annoncerede kapitaludvidelse kan meddele, at vi på forhånd har fået tilsagn, der sikrer et provenu på minimum 100 mio. kr. Det giver Brøndby IF mulighed for at indfri den nuværende rentebærende gæld, samt, i overensstemmelse med Strategi 6.4, at kunne foretage investeringer med fokus på at forbedre faciliteter for fans og sponsorer. 

- Vi håber, at flest mulige vil deltage i kapitaludvidelsen, så vi kan give Brøndby IF et stærkt udgangspunkt for at gennemføre Strategi 6.4. 

- For at give nuværende og nye investorer mulighed for at blive præsenteret for virksomheden og Brøndby IF's syn på fremtiden, inviterer vi til investormøde, der afholdes tirsdag den 1. november 2016 kl. 17:00 i Europa Lounge, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby.

Hovedpunkter i kapitaludvidelsen
Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 255.057.255 stk. nye aktier til 0,55 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S i forholdet 2:5, således at to eksisterende aktier giver ret til tegning af fem nye aktier til 0,55 kr. per aktie.

•    Kapitaludvidelsen gennemføres, efter at Brøndby IF’s bestyrelse i dag den 24. oktober 2016 har truffet beslutning om at udnytte den af generalforsamlingen besluttede bemyndigelse af den 10. maj 2016 til at forhøje selskabets aktiekapital med op til 255.057.255 stk. nye aktier a nom. 0,50 kr. med fortegningsret til selskabets aktionærer.
•    Hver aktionær med én aktie får tildelt fem tegningsretter; to tegningsretter giver ret til tegning af én ny aktie a nom. 0,50 kr. Dermed kan hver aktionær tegne fem nye aktier for hver to eksisterende aktier.
•    Prisen per ny aktie er 0,55 kr.
•    Det maksimale beløb, der kan tegnes af alle Brøndby IF’s aktionærer og investorer, vil give Brøndby IF et bruttoprovenu på 140,3 mio. kr.
•    Kapitaludvidelsen er delvist garanteret, således at der i alt tegnes minimum 181.818.182 stk. aktier, svarende til et minimumsprovenu på 100,0 mio. kr.

Årsag til kapitaludvidelsen
Årsagen til kapitaludvidelsen er, at Brøndby IF, baseret på den nuværende strategi, ikke forventer at være i økonomisk ligevægt før ultimo perioden 2016-2019, hvorfor den fortsatte drift medfører behov for yderligere tilførsel af likviditet.

Anvendelse af nettoprovenu
Provenuet fra kapitaludvidelsen skal anvendes til at styrke kapitalberedskabet og forbedre grundlaget for indtjening i Brøndby IF’s forretning. Størstedelen af provenuet anvendes til, i alt væsentlighed, at indfri selskabets rentebærende gæld.

Ud over gældsindfrielse vil en gennemførelse af kapitaludvidelsen med minimumsprovenuet på 100 mio. kr. endvidere styrke Brøndby IF's likviditetsberedskab med cirka 15 mio. kr., som giver Brøndby IF mulighed for at overveje en række optimerings- og investeringsmuligheder. 

Afhængig af resultatet af kapitaludvidelsen, overvejer Brøndby IF konkret at foretage investeringer for mellem 10 og 20 mio. kr., som vil forbedre oplevelsen på Brøndby Stadion for sponsorer og fans, og som alle tager afsæt i Strategi 6.4. Sådanne investeringer kan f.eks. være:

•    Udbygning og forbedring af Vilfort Loungen
•    Etablering af et nyt publikumsområde til fans og tilskuere syd for Brøndby Stadion
•    Investeringer som muliggør, at banen på Brøndby Stadion kan vedligeholdes i en bedre stand
•    Renovering af parkeringspladsen nord for Brøndby Stadion 
•    Etablering af materielhal som blandt andet vil frigøre plads syd for Brøndby Stadion 
•    Renovering af eksisterende faciliteter på Brøndby Stadion
•    Energioptimering af Brøndby Stadion

Tidsplan
25. oktober 2016  -  Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier, inkl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på to handelsdage)
26. oktober 2016  -  Første dag for handel med Eksisterende Aktier, ekskl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på to handelsdage)
26. oktober 2016  -  Optagelse af Tegningsretter til handel
27. oktober 2016  -  Tildelingstidspunkt for Tegningsretter
28. oktober 2016  -  Tegningsperioden starter
8. november 2016  -  Handelsperioden med Tegningsretter slutter
10. november 2016  -  Tegningsperioden slutter
14. november 2016  -  Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
16. november 2016  -  Afregning
16. november 2016  -  Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen
17. november 2016  -  Første handelsdag for Udbudte Aktier 

Prospektet
Prospektet, der beskriver Brøndby IF, den aktuelle situation, udbudsvilkårene og risikofaktorerne forbundet med investering i aktierne, er tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.brondby.com med visse begrænsninger. 

Investormøde
Brøndby IF afholder investormøde tirsdag den 1. november 2016 kl. 17:00 i Europa Lounge, Brøndby Stadion 30, 2650 Brøndby.

Kontakt
For spørgsmål vedrørende prospektet og kapitaludvidelsen skriv til [email protected] eller kontakt Jesper Jørgensen på tlf. 43 63 08 10

Se meddelelsen som pdf ved at trykke her.

Få adgang til prospektet ved at trykke her.

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør

 

 

 

Vigtig meddelelse
Prospektet og denne meddelelse er en orientering til Brøndby IF’s aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Brøndby IF. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal træffes uafhængigt af denne meddelelse og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet samt eventuelle ændringer og tillæg hertil.

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Brøndby IF’s aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Brøndby IF finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Brøndby IF’s faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Brøndby IF’s faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Brøndby IF offentliggjorte prospekt eller udbudsmateriale.


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.